Psykolog Skanderborg

Metakognitive øvelser - få kontrol over dine tanker, dine bekymringer og din angst vha. metakognitiv terapi

Indholdsfortegnelse

Hvad betyder metakognition

 

Metakognition er evnen til at tænke over vores tænkning. Det er en kognitiv proces af højere orden, som indebærer, at vi reflektere over vores mentale processer og tanker og forstår, hvordan vi bruger dem til at løse problemer og træffe beslutninger. Metakognition er som at have et fugleperspektiv på vores tænkning, hvilket giver os mulighed for at vurdere, overvåge og kontrollere vores tanker for at træffe bedre beslutninger.

 

Metakognition er en vigtig færdighed for at få livet til at lykkes bedst muligt. Den kan hjælpe os med at blive mere bevidste om vores styrker og svagheder, og den kan hjælpe os med at udvikle strategier til at overvinde udfordringer. Metakognition hjælper os med at genkende, når vi sidder fast i et tankemønster, og giver os redskaberne til at justere vores tankegang, så den passer bedre til situationen. Den hjælper os også med at erkende, når vi gør antagelser eller foretager forudindtagede vurderinger, så vi kan justere vores tankegang i overensstemmelse de faktiske omstændigheder.

 

Metakognition er et effektivt redskab, der kan hjælpe os med at blive mere selvbevidste, træffe bedre beslutninger og forbedre vores problemløsningsevner. Det er et uvurderligt aktiv, som kan hjælpe os med at nå vores fulde potentiale i livet. 

Metakognitiv terapi øvelser

Betydningen af metakognitive øvelser i forbindelse med håndtering af angst 

 

Man kan opleve at være fanget i en uendelig cyklus af bekymringer og angst. Det slipper ikke rigtigt en, og farver hverdagen negativt. Det kan være svært at bryde ud af disse negative tanker og følelser, men der er en måde at gøre det på. Metakognitive øvelser kan være en billet ud af cyklussen og ind i et roligere, mere positivt tankesæt.

Tænk på metakognitive øvelser som et puslespil. Ligesom det kræver tålmodighed og strategi at løse et puslespil, er det også nødvendigt at beherske tanker og bekymringer. Men i modsætning til et puslespil er brikkerne i dette særlige puslespil konstant skiftende og skiftende. Derfor er det vigtigt at finde den rigtige øvelse for dig – en øvelse, der hjælper dig med at få kontrol over dine tanker og bekymringer, og som afkoder det der kendetegner netop dine typiske tankemønstre. 

Uanset om det er skrivning, tegning, lytte til musik eller lægge et puslespil, kan metakognitive øvelser hjælpe med at få kontrollen over sindet tilbage. Med øvelse kan du lære at genkende mønstre i din tankegang og udvikle strategier til at håndtere dine bekymringer og angst.

II. Forståelse af metakognitive processer 

 

Kognitive vs. metakognitive processer 

 

Metakognition adskiller sig fra kognition, som henviser til de mentale processer, der er involveret i at erhverve, lagre og bruge viden. Mens kognition omfatter erhvervelse af viden, omfatter metakognition evaluering og regulering af kognition. Metakognitive processer gør det muligt for den enkelte at vurdere den aktuelle vidensstatus, planlægge en tilgang til en opgave, overvåge fremskridt og justere strategier efter behov. På denne måde kan metakognitive processer hjælpe mennesker med at blive mere effektive opdagelsesrejsende i eget liv og mere effektive problemløsere. 

 

B. Hvordan kan metakognition påvirke følelser og adfærd 

 

Undersøgelser har vist, at metakognitiv bevidsthed kan hjælpe med at identificere og regulere følelser mere effektivt. F.eks. kan metakognitiv bevidsthed hjælpe med at genkende, hvornår man føler sig overvældet eller overdrevent stresset, og tage skridt til at håndtere følelser mere konstruktivt. Desuden kan metakognitiv bevidsthed hjælpe til at erkende, når adfærd er uhensigtsmæssig eller kontraproduktiv, og tage skridt til at ændre den. Dette kan hjælpe den enkelte til at få større succes med at nå sine mål og målsætninger. 

Metakognition kan også hjælpe den enkelte med at udvikle en bedre forståelse af sig selv og om de forhold man har til andre. Ved at reflektere over tanker og følelser kan man få indsigt i, hvorfor man opfører sig på bestemte måder, og hvordan adfærd påvirker andre. Indsigten kan føre til mere effektiv kommunikation og bedre relationer til andre. Desuden kan metakognitiv bevidsthed hjælpe os som mennesker med at blive mere bevidste om den indvirkning, som beslutninger har på vores liv og på dem omkring os. Denne bevidsthed kan føre til mere gennemtænkt beslutningstagning og bedre problemløsningsevner. 

Maladaptive tanker

Hvad er de almindelige typer af maladaptive tankemønstre 

Uhensigtsmæssig tænkning refererer til tankemønstre, der er uhjælpelige, forvrængede eller irrationelle, og som kan bidrage til negative følelser, adfærd og resultater. Følgende er nogle af de mest almindelige former for maladaptiv tænkning:

Alt-eller-intet-tænkning:

Denne type tænkning indebærer, at man ser tingene som sort eller hvidt uden gråtoner i mellem. En person kan f.eks. tro, at hvis han/hun ikke får en perfekt score til en prøve, har han/hun helt fejlet.

Katastrofetænkning:

Katastrofetænkning indebærer, at man forestiller sig det dårligst mulige udfald af en situation og grubler over det. En person tror f.eks., at hvis han mister sit job, vil han blive boligløs og fattig.

Overgeneralisering:

Denne type tænkning indebærer, at man tager en negativ begivenhed og anvender den på alle situationer. F.eks. kan en person tro, at fordi han ikke bestod én prøve, er han dårlig til alle fag.

Mental filtrering:  

Mental filtrering indebærer, at man kun fokuserer på de negative aspekter af en situation og ignorerer de positive aspekter. En person kan f.eks. modtage mange komplimenter for et projekt, han/hun har gennemført, men kun huske den ene negative kommentar.

Personalisering:

Personalisering indebærer, at man tager tingene personligt og antager, at alt handler om en selv. En person kan f.eks. tro, at hvis en ven aflyser planer, må det være fordi han/hun ikke kan lide ham/hende.

Tankelæsning:

Tankelæsning indebærer, at man antager, at man ved, hvad andre tænker eller føler, uden at der er nogen beviser for det. En person kan f.eks. antage, at en kollega er vred på ham/hende, uden at han/hun har nogen indikation.

Følelsesmæssige ræsonnementer:

Følelsesmæssig ræsonnement indebærer, at man antager, at ens følelser er en nøjagtig afspejling af virkeligheden. En person kan f.eks. føle sig bekymret over en kommende begivenhed og antage, at den må være farlig eller risikabel.

Mærkning:

Mærkning indebærer, at man sætter en negativ etiket på sig selv eller andre på baggrund af en adfærd eller begivenhed. En person kan f.eks. kalde sig selv en fiasko, fordi han/hun ikke blev forfremmet.

Bør-udsagn:

Bør-udsagn indebærer, at man bruger strenge regler til at bedømme sig selv eller andre. En person kan f.eks. mene, at han/hun altid skal være perfekt, eller at andre altid skal være søde.

Beskyldninger:

At give sig selv eller andre skylden for negative hændelser eller situationer er at give sig selv eller andre ansvaret for dem. En person kan f.eks. give sin partner skylden for sine egne følelser af utilfredshed. 

Metakognitive strategier til bekæmpelse af maladaptive tankemønstre

Metakognitive strategier henviser til teknikker, som den enkelte kan bruge til at blive mere bevidst om sine egne tankeprocesser og til at regulere sine egne kognitive aktiviteter. Disse strategier kan være nyttige i bekæmpelsen af uhensigtsmæssige tankemønstre, f.eks. maladaptiv tænkning. Her er nogle eksempler på metakognitive metoder, der kan anvendes:

Bevidsthed om automatiske tanker:

En metakognitiv strategi er at blive bevidst om automatiske tanker, som bidrager til uhensigtsmæssig tænkning. Ved at erkende disse automatiske tanker kan man begynde at udfordre dem og erstatte dem med mere rationelle og afbalancerede tanker.

Kognitiv omstrukturering:

En anden metakognitiv strategi er kognitiv omstrukturering, som indebærer identifikation og ændring af negative eller irrationelle overbevisninger. En person kan f.eks. udfordre troen på, at han/hun hele tiden skal være perfekt, ved at erkende, at alle begår fejl, og at fejl kan være læringsmuligheder.

Mindfulness:

Mindfulness er en metakognitiv strategi, der indebærer at være opmærksom på og fuldt ud til stede i øjeblikket uden at dømme. Ved at praktisere mindfulness kan enkeltpersoner blive mere bevidste om deres tanker og følelser og lære at acceptere dem uden at blive fanget i dem. Et eksempel på en mindful øvelse er desuden detached mindfulness.

Selvrefleksion:

Selvrefleksion kan benyttes som en metakognitiv strategi, ved at man undersøger sine egne tanker, følelser og handlinger. Ved at reflektere over sine egne tankemønstre kan man identificere mønstre af uhensigtsmæssig tænkning og arbejde på at ændre dem.

Kognitiv adfærdsterapi:

Kognitiv adfærdsterapi (CBT) er en type terapi, der anvender en kombination af kognitive og adfærdsmæssige teknikker til at behandle maladaptive tankemønstre. CBT kan hjælpe den enkelte med at identificere og stille spørgsmålstegn ved negative overbevisninger, lære nye copingfærdigheder og øve sig i mere effektive problemløsningsstrategier.

Samlet set kan metakognitive strategier være et effektivt redskab til at bekæmpe uhensigtsmæssige tankemønstre. Ved at blive mere bevidst om sine tankeprocesser og lære at regulere dem kan man forbedre sit følelsesmæssige trivsel og sin generelle livskvalitet.

Hvordan du får dine tanker og opmærksomhed afledt så dine bekymringer mindskes vha. den metakognitive terapi

 

Metakognitive strategier involverer tænkning om ens egne tankeprocesser og kan være effektive til at bekæmpe uhensigtsmæssige tankemønstre. Her er nogle praktiske eksempler på metakognitive strategier, der kan bruges til at udfordre uhensigtsmæssig tænkning:

Kognitiv omstrukturering:

Denne strategi omfatter identifikation og udfordring af negative eller irrationelle tanker og erstatning af dem med mere positive og realistiske tanker. Hvis man d.eks. har katastrofetanker over for en jobsamtale, kan man f.eks. udfordre sine tanker ved at minde sig selv om, at selv om man ikke får jobbet, har man andre færdigheder og erfaringer, som vil være værdifulde i forbindelse med fremtidige muligheder.

Mindfulness:

Mindfulness indebærer, at man er opmærksom på sine tanker og følelser uden at dømme eller reagere. Dette kan være nyttigt for at mindske virkningen af uhensigtsmæssige tanker og forhindre dem i at komme ud af kontrol. Hvis en person f.eks. oplever ængstelige tanker, kan vedkommende praktisere mindfulness ved at anerkende tankerne uden at dømme dem og fokusere på åndedrættet eller andre sanseoplevelser.

Afledning af opmærksomheden: 

Denne strategi indebærer, at man bevidst leder sin opmærksomhed væk fra negative eller ubehjælpsomme tanker og hen til mere positive eller produktive tanker. Hvis en person f.eks. grubler over en tidligere fejltagelse, kan vedkommende måske aflede sin opmærksomhed ved at beskæftige sig med en kreativ hobby eller fysisk aktivitet.

Kognitiv defusion:

Kognitiv defusion indebærer, at man adskiller sig fra sine tanker og accepterer dem som blot tanker snarere end som objektive sandheder. Hvis man f.eks. oplever selvkritiske tanker, kan man øve sig i kognitiv defusion ved at forestille sig selv at lægge tankerne på en sky og se dem svæve væk.

Selvrefleksion:

Selvrefleksion indebærer, at man tager sig tid til at undersøge sine tanker, følelser og adfærd og identificere mønstre eller udløsende faktorer. Hvis en person f.eks. opdager, at han/hun har en tendens til at katastrofe før vigtige møder, kan han/hun reflektere over, hvorfor det sker, og udvikle strategier til at håndtere angsten.

Ved at indarbejde metakognitive strategier i dagligdagen kan man lære at genkende og udfordre dårlige tankemønstre og dyrke mere positive, realistiske og produktive måder at tænke på.

Tankestop:

Tankestop indebærer, at man erkender, når der opstår en uhensigtsmæssig tanke, og aktivt afbryder den. Hvis en person f.eks. opdager, at han/hun er i gang med negative selvsamtaler, kan han/hun sige “stop” eller “annullér” højt eller i tankerne og derefter straks flytte sin opmærksomhed til en positiv eller neutral tanke eller aktivitet. Dette kan være med til at afbryde den negative tankegang og forhindre, at den kommer ud af kontrol.

Metakognitive øvelser

Her er trinvise instruktioner til at øve sig i de fem metakognitive strategier, der er nævnt ovenfor

Kognitiv omstrukturering:

Identificér den negative eller irrationelle tanke, der forårsager stress.
Udfordre tanken ved at stille dig selv spørgsmål som f.eks: “Er denne tanke realistisk?” “Hvilke beviser har jeg for at støtte eller afkræfte den?” “Hvordan ville et mere afbalanceret perspektiv se ud?”
Omform tanken ved at erstatte den med en mere positiv og realistisk tanke.

Hvis du f.eks. er ved at blive katastrofal over en kommende præsentation, kan du ændre tankegangen ved at minde dig selv om, at du har forberedt dig grundigt, og at det er normalt at begå fejl i en læringsproces.

Behandling af OCD

Mindfulness:

Find et roligt sted at sidde eller ligge ned.
Luk øjnene, og fokuser på dit åndedræt.
Læg mærke til alle tanker eller følelser, der opstår, men prøv ikke at dømme dem eller engagere dig i dem.
Når du opdager, at din opmærksomhed er drevet væk fra dit åndedræt, skal du forsigtigt rette den tilbage.

Afledning af opmærksomheden:

Udpeg den negative eller ubehjælpsomme tanke, der forårsager lidelse.
Vælg en aktivitet, som du nyder, og som kan hjælpe dig med at distrahere din opmærksomhed. Du kan f.eks. vælge at gå en tur, lytte til musik eller lave et krydsord.
Kast dig ud i aktiviteten og fokuser så meget som muligt på den, så du kan være helt fordybet i oplevelsen.

Kognitiv defusion:

Identificer den negative eller selvkritiske tanke, der er årsag til problemet.
Forestil dig tanken som en separat enhed, f.eks. en sky, en ballon eller en tegneseriefigur.
Visualiser dig selv ved at lægge tanken på skyen, ballonen eller figuren og se den svæve væk.

Selvrefleksion:

Afsæt tid hver dag til at reflektere over dine tanker, følelser og adfærd.
Stil dig selv spørgsmål som f.eks: “Hvad udløste mine negative tanker i dag?” “Hvordan reagerede jeg på disse tanker?” “Hvad kan jeg gøre anderledes næste gang?”
Brug den indsigt, du får fra selvrefleksion, til at udvikle strategier til at styre dine tanker og følelser i fremtiden.

Ved at øve dig regelmæssigt i disse metakognitive strategier kan du lære at identificere og udfordre dårlige tankemønstre og dyrke mere positive, realistiske og produktive måder at tænke på.

Tankestop:

Erkend den negative eller uhensigtsmæssige tanke: Det første skridt er at blive opmærksom på det negative eller uhensigtsmæssige tankemønster, der optræder. Det kan være at være opmærksom på fysiske sansninger eller følelser, der er forbundet med tanken, f.eks. spændinger eller angst.

Sig “Stop” eller et andet stikord: Når du har identificeret den negative tanke, skal du sige “Stop” eller et andet stikord til dig selv, enten højt eller stille i dit sind. Målet er at afbryde tankeprocessen og forhindre den i at fortsætte.

Erstat tanken med en positiv eller neutral tanke: Umiddelbart efter at du har sagt “Stop”, skal du erstatte den negative tanke med en positiv eller neutral tanke. Det kan f.eks. være at fokusere på noget, der er behageligt eller fornøjeligt, at lave en mindfulness-øvelse eller at huske et positivt minde eller en positiv bekræftelse.

Gentag efter behov: Hvis den negative tanke vender tilbage, skal du gentage processen ved at sige “Stop” og omdirigere din opmærksomhed til en positiv eller neutral tanke.

Øv dig regelmæssigt: Som enhver ny færdighed kræver det øvelse at stoppe tanker for at blive effektiv. Prøv at indarbejde det i din daglige rutine og brug det, når du bemærker et negativt eller uhensigtsmæssigt tankemønster.

Ved at bruge tankestop som en metakognitiv strategi kan man afbryde negative tankemønstre og ændre dem til mere positive og hjælpsomme tanker, hvilket fører til bedre følelsesmæssig trivsel og generel livskvalitet.

Andre tips til at øge den metakognitive bevidsthed og kontrol


Fokus på en tanke – journalføring


Journalføring er et effektivt redskab, der kan bidrage til at forbedre den mentale og følelsesmæssige sundhed. Det er en form for selvudfoldelse og refleksion, som giver den enkelte mulighed for at udtrykke sine tanker og følelser i et sikkert, ikke-dømmende miljø. Ved at skrive dagbog kan man få indsigt i sine følelser, adfærd og tankemønstre, så man kan identificere områder, hvor man måske har brug for at foretage ændringer eller træffe foranstaltninger. Derudover kan journalføring bruges som et redskab til selvopdagelse og udforskning, der hjælper den enkelte med at udforske sine værdier, overbevisninger og mål. Ved at nedskrive deres tanker og følelser kan de få klarhed og perspektiv på de spørgsmål, der er vigtige for dem. I sidste ende kan journalføring være et effektivt redskab til personlig vækst og udvikling.

 

Søg professionel hjælp og spild ikke din tid


At søge professionel hjælp er et vigtigt skridt, når man skal håndtere vanskelige livsproblemer. Professionel hjælp kan komme i mange former, f.eks. rådgivning, terapi eller støttegrupper. Det kan være gavnligt for dem, der kæmper med psykiske problemer, parforholdsproblemer, afhængighed eller andre udfordringer i livet. Professionel hjælp kan give et objektivt perspektiv og et sikkert rum til at udforske og bearbejde vanskelige følelser. Det kan også give vejledning og støtte til at udvikle praktiske strategier til at håndtere stress, forbedre kommunikationsfærdighederne og skabe sundere forhold. I sidste ende er professionel hjælp en uvurderlig ressource for alle, der ønsker at foretage positive ændringer i deres liv.

Integrer metakognitiv øvelser i din hverdag

Opsummering og hvordan du ved hjælp af metakognitiv terapi  sætter dine tanker fri på ny

Metakognitive øvelser kan være en effektiv måde at håndtere bl.a bekymringer og angst på. Øvelserne indebærer, at man identificerer og udfordrer de tanker og overbevisninger, der kan føre til ængstelige følelser. Ved at genkende de tankemønstre, der kan føre til angst, kan man med viden og selvindsigt blive meget bedre til at udfordre sig selv for at reducere sine bekymringer og sin angst.

Metakognitive øvelser kan hjælpe dig med at blive opmærksomme på de tanker og overbevisninger, du har om sig selv og verden omkring dig. Det er ikke et vidunder redskab som kan læse alle livets udfordringer på din vej – men metoden kan gøre en vigtig forskel om du går i lang tid og bliver plaget af uhensigtsmæssige strategier og manglende viden, eller om du rejser dig op og tager hånd om dine udfordringer.

Hvis en man f.eks. tror, at man ikke er god nok, kan metakognitiv terapi sætte spørgsmålstegn ved om de tanker og forholdemåder der er bag “ikke-god-nok. Denne proces med at stille spørgsmål kan hjælpe dig og andre med at få et perspektiv på bekymringer og ængstelige tanker og overbevisninger, så de bedre kan håndteres.

Forskning har vist, at metakognitive øvelser kan være effektive til at reducere angstsymptomer. Undersøgelser har også vist, at metakognitive øvelser kan føre til et fald i bekymring, rumination og andre ængstelige tanker. Desuden har metakognitive øvelser vist sig at forbedre din generelle mentale sundhed, og f.eks. mindsket depression og forbedre kvaliteten i dagligdagen. 

Samlet set er metakognitive øvelser et vigtigt redskab til at håndtere stress, tristhed, depression, angst og bekymringer. Ved at hjælpe mennesker med at blive opmærksomme på ængstelige tanker og overbevisninger kan de skitserede øvelser hjælpe med at få perspektiv på og til at reducere bl.a. angstsymptomer.

Forskning har vist, at metakognitive øvelser kan være effektive til at forbedre den generelle mentale sundhed. Derfor kan det være gavnligt at indarbejde metakognitive øvelser i ens daglige rutiner. 

 

Opfordring til at indarbejde metakognitive øvelser i de daglige rutiner

 

Hvis du leder efter måder at indarbejde metakognitive øvelser i din daglige rutine på, er der et par enkle skridt, du kan tage.

  • Begynd med at tage et par øjeblikke hver dag for at reflektere over, hvad du har gjort, og hvordan det fik dig til at føle dig. Det kan være så enkelt som at skrive et par sætninger ned i en dagbog eller tage et par minutter til at sidde stille og tænke. Hvis du gør det regelmæssigt, vil det hjælpe dig til at blive mere bevidst om dine tanker, følelser og handlinger.
  • Dernæst skal du øve dig i selvovervågning. Det betyder, at du skal være opmærksom på, hvordan du har det i løbet af dagen, og lægge mærke til, når dine tanker eller følelser er ved at komme ud af kontrol. Når det sker, skal du tage et øjeblik til at holde en pause og øve dig i mindful vejrtrækning eller andre afslapningsteknikker. Det vil hjælpe dig med at bevare kontrollen over dine tanker og følelser i stedet for at lade dem løbe løbsk.
  • Endelig skal du sørge for at udfordre dig selv med nye opgaver og aktiviteter. Det vil hjælpe dig med at opbygge dine metakognitive færdigheder og øge din tillid til dig selv og dine evner. 

Ved at følge disse enkle trin kan du nemt indarbejde metakognitive øvelser i din daglige rutine. Det vil hjælpe dig med at blive mere bevidst om dig selv og bedre i stand til at styre dine tanker og følelser. Så hvorfor ikke give det et forsøg? Du vil måske blive overrasket over resultaterne!