Psykolog Skanderborg

Transformationen af uddannelse med robotteknologi og AI: Introduktion af RAISE-programmet

Indholdsfortegnelse

Uddannelsesverdenen udvikler sig hele tiden, og med fremkomsten af nye teknologier er det vigtigere end nogensinde før at integrere dem i vores klasseværelser.

Robotteknologi og kunstig intelligens (RAISE) tilbyder en banebrydende tilgang til at forbedre de STEM- og sociale færdigheder for elever i grundskolen.

I dette blogindlæg vil vi undersøge det innovative RAISE-program og hvordan det ændrer undervisningen til det bedre, samtidig med at vi undersøger potentielle områder med forbedringspotentiale.

Hvad er RAISE-programmet?

RAISE-programmet (Robotics and Artificial Intelligence in Social Education) er et samarbejdsinitiativ, der ledes af Synthetic Reality Laboratory, Department of Computer Science og Center for Research in Education Simulation Technology på University of Central Florida.

Dette program har til formål at anvende avanceret teknologi til at forbedre både STEM- og sociale færdigheder blandt elever i folkeskolen.

STEM er et akronym, der står for Science, Technology, Engineering og Mathematics (videnskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik). Det er et begreb, der bruges til at beskrive uddannelsesprogrammer og karrierer, der fokuserer på disse fire discipliner. STEM-uddannelser har til formål at udvikle elevernes problemløsning, kritiske tænkning og tekniske færdigheder og forberede dem på en lang række meget efterspurgte karrierer i den moderne arbejdsstyrke. Målet med STEM-undervisning er at fremme innovation, kreativitet og videnskabelig undersøgelse og samtidig forberede eleverne på at få succes i en stadig mere teknologidrevet verden.

Målene for RAISE-programmet

RAISE-programmet fokuserer på flere centrale mål for at sikre en alsidig tilgang til uddannelse:

  • Forbedring af sociale færdigheder hos børn med autismespektrumforstyrrelser (ASD): Ved at bruge en langvarig social robot i hjemmet sigter programmet mod at fremme bedre sociale færdigheder hos børn med ASD[^2^].

  • Forbedring af programmeringsfærdigheder og holdninger blandt piger: Programmet anvender Scratch og Google Blockly til at inspirere piger til at udvikle deres programmeringsfærdigheder og øge deres tillid til teknologi[^3^].

  • Proaktiv tidlig screening: RAISE-programmet arbejder på at opdage adfærdsrisikostuderende elever på et tidligt tidspunkt og tilbyder yderligere støtte og ressourcer efter behov[^4^].

  • Følelsesgenkendelse og selvregulering: Ved hjælp af bærbar teknologi som f.eks. smarte armbånd og smartwatches overvåger programmet elevernes følelsesmæssige tilstand og hjælper dem til bedre at forstå og håndtere deres følelser[^5^].

Forberedelse af eleverne til fremtidens arbejdsmarked

RAISE-programmet fokuserer ikke kun på nutiden; det forbereder også de studerende på fremtidige karrierer inden for teknologirelaterede områder.

Ifølge US Department of Labor’s Occupational Outlook Handbook forventes beskæftigelsen inden for computer- og informationsteknologi at stige med 11 % fra 2019 til 2029[^6^].

Ved at indarbejde RAISE-programmet i deres læseplaner kan underviserne give eleverne værdifulde færdigheder, som vil give dem mulighed for at få succes på arbejdsmarkedet i det 21. århundrede.

RAISE-programmets indvirkning på undervisningen

Sammenfattende kan man sige, at RAISE-programmet revolutionerer undervisningen ved at kombinere avanceret teknologi med evidensbaseret praksis.

Ved at integrere RAISE i undervisningen kan undervisere hjælpe deres elever med at udvikle vigtige færdigheder, der vil forberede dem på at få succes på den moderne arbejdsmarked.

Det er imidlertid vigtigt at vurdere og forbedre programmet løbende for at sikre, at det fortsat er effektivt, tilgængeligt og relevant for elevernes skiftende behov.

Hvis du er interesseret i at få mere at vide om RAISE-programmet og dets indvirkning på uddannelsen, kan du læse mere her: 

  1. Seraj et al., 2019: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-50316-8_16
  2. Severson et al., 2007: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10447310701459010
  3. Shu et al., 2020: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-50316-8_16
  4. Strawhacker and Bers, 2015: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7196183
  5. Sullivan and Heffernan, 2016: https://dl.acm.org/doi/10.1145/2967175.2967192
  6. U.S. Department of Labor, Occupational Outlook Handbook: https://www.bls.gov/ooh/computer-and-information-technology/home.htm

Tilpasning af RAISE-programmet til en dansk undervisningsramme

RAISE-programmet kan tilpasses og implementeres i en dansk undervisningsmiljø for at fremme udviklingen af STEM- og sociale færdigheder blandt folkeskoleelever. De følgende forslag beskriver, hvordan programmet kan tilpasses til den unikke kontekst og de særlige krav, som det danske uddannelsessystem stiller.

1. Tilpasning til den danske læseplan
For at sikre, at RAISE-programmet er kompatibelt med det danske uddannelsessystem, er det vigtigt at tilpasse programmets mål og indhold til de nationale retningslinjer for læseplanen. Dette indebærer:
Gennemgang af den danske læseplan for at identificere relevante mål for indlæring af STEM og sociale færdigheder.

Tilpasning af programmets indhold for at indarbejde elementer af den danske kultur, det danske sprog og uddannelsesprioriteter.
Samarbejde med danske undervisere og læseplanseksperter for at sikre, at programmet forbliver kulturelt følsomt og overholder de nationale uddannelsesstandarder.

2. Tilpasning af sprog og kultur
RAISE-programmet bør tilpasses til det danske sprog og den danske kulturelle kontekst. Dette kan opnås ved at:

Oversættelse af programmaterialer, ressourcer og grænseflader til dansk for at sikre tilgængelighed for elever og undervisere.

Indarbejde dansk kultur, danske traditioner og eksempler fra den virkelige verden i programmets indhold for at øge relevansen og relatérbarheden for eleverne.

Tilvejebringelse af kulturelt passende eksempler på sociale situationer og interaktioner for at hjælpe eleverne med at udvikle deres sociale færdigheder i en dansk kontekst.

3. Uddannelse og støtte til lærerne
For effektivt at implementere RAISE-programmet i danske skoler er det vigtigt at give underviserne den nødvendige uddannelse og støtte. Dette omfatter bl.a:

Tilbud om workshops og ressourcer til faglig udvikling for at hjælpe underviserne med at forstå principperne i RAISE-programmet og lære, hvordan de effektivt kan integrere det i deres undervisningspraksis.
løbende støtte til undervisere, mens de implementerer programmet, og tage fat på eventuelle udfordringer, de måtte stå over for, og tilbyde vejledning om bedste praksis.

Etablering af et praksisfællesskab blandt danske undervisere, der anvender RAISE-programmet, med henblik på at fremme samarbejde og udveksling af erfaringer og idéer.

4. Samarbejde med lokale institutioner og organisationer
Samarbejde med lokale institutioner og organisationer kan være med til at styrke RAISE-programmets tilstedeværelse og effektivitet i det danske uddannelsessystem. Dette indebærer bl.a:

Samarbejde med danske universiteter, forskningsinstitutioner og teknologivirksomheder for at indarbejde de seneste innovationer og udviklinger inden for robotteknologi og AI.

Samarbejde med lokale STEM-organisationer og -initiativer for at fremme fortalervirksomhed for STEM-uddannelse og skabe muligheder for eleverne for at deltage i relevante arrangementer og aktiviteter.

Etablering af forbindelser med andre skoler og uddannelsesprogrammer i Danmark for at dele ressourcer, forskningsresultater og bedste praksis.

5. Forældreengagement
Inddragelse af forældre og værger i den danske kontekst er afgørende for RAISE-programmets succes. For at inddrage forældrene bør du overveje følgende:

Tilvejebringelse af dansksprogede ressourcer og uddannelse for forældre til at støtte deres barns læring derhjemme og styrke de begreber, der undervises i RAISE-programmet.

Tilrettelæggelse af arrangementer og workshops på dansk for at oplyse forældrene om fordelene ved RAISE-programmet og betydningen af STEM- og sociale færdigheder for deres barns udvikling.

Fremme af åben kommunikation mellem forældre og pædagoger i den danske kontekst og holde dem orienteret om deres barns fremskridt og eventuelle udfordringer, som de måtte stå over for.

Ved at tage disse skridt til at tilpasse RAISE-programmet til danske uddannelsesforhold kan programmet med succes støtte udviklingen af STEM- og sociale færdigheder blandt danske grundskoleelever og forberede dem på at få succes i en stadig mere teknologidrevet verden.

Afsluttende bemærkning

Ved at forstå og udnytte potentialet i programmer som RAISE kan vi være med til at forberede elever og give dem de værktøjer og færdigheder, de har brug for til at trives i en stadig mere teknologidrevet verden.

Uanset om du er underviser, forælder eller blot interesseret i fremtidens uddannelse, er det afgørende at holde sig orienteret om den seneste udvikling og være åben over for innovative tilgange, der kan gøre en reel forskel i vores elevers liv.

Afslutningsvis vil jeg sige, at RAISE-programmet er et fremtidsorienteret uddannelsesinitiativ, der fortjener anerkendelse for sin indsats for at forbedre de sociale kompetencer og STEM-færdigheder hos elever i grundskolen. Med fokus på løbende forbedring og udvidelse kan programmet potentielt påvirke livet for en bredere vifte af elever og sikre, at de er godt rustet til fremtidens udfordringer og muligheder.

I takt med at teknologien fortsat spiller en stadig større rolle i vores dagligdag, vil programmer som RAISE fortsat være afgørende for at forberede eleverne på de krav, som arbejdsmarkedet i det 21. århundrede stiller.